Achtergrond: Definitief afrekenen met politieke machtsstructuren vanaf 1975

0
2

Achtergrond: Definitief afrekenen met politieke machtsstructuren vanaf 1975

07/11/2019 19:00

Anthony Wong(l), Roy Bhikharie en Maisha Neus op de Novembermeeting van Kenniskring.

ACHTERGROND –
Ageren, straatacties en de één na de andere lezing of discussie houden over het ondemocratisch overheidsgedrag is brandjes blussen. “Als je een incorrecte diagnose maakt van een ziekte zullen alle medicijnen zich slechts beperken tot symptoombestrijding. De ziekte blijft sluimerend voortwoekeren en soms zelf tot felle uitbarstingen komen”, zei Roy Bhikharie, psycholoog en politiek analyticus, in een inleiding over het functioneren van de democratie.

Tekst: Wilfred Leeuwin

Beeld: Irvin Ngariman

Volgens hem kan de oorzaak van het constante ondemocratisch
handelen, dat overigens niet van vandaag is en niet slechts aan de
huidige regering worden toegeschreven, de belangrijkste les zijn in
de politieke geschiedenis van Suriname vanaf 1975. Bhikharie was
dinsdag gastspreker op de maandelijkse bijeenkomst van de

Hij citeerde een recente uitspraak van NDP-ondervoorzitter André
Misiekaba tijdens een massameting gebruikt om aan te geven wat het
probleem is. De politicus zou min of meer gezegd hebben: "Na wi
abi na makti en dan wi e du san wi wani, so leki die den ben abi na
makti, den ben du san den wani."

Volgens Bhikharie is hiermee heel treffend het probleem van de
Surinaamse politiek en het constante ondemocratisch handelen van de
overheid verwoord. "Zijn uitspraak is typerend voor de geschiedenis
van Suriname sinds 1975, vanuit politiek bestuurlijk oogpunt

De analyticus wees er meteen op dat deze verkeerde denkwijze
totaal niets met democratie te maken heeft. Sterker nog, ze is
volledig in strijd met de Grondwet. "Democratie is namelijk geen
macht van de meerderheid over de minderheid, maar de macht gegeven
aan de meerderheid om de belangen van beide groepen te dienen.

Wij leven in een democratische rechtsstaat en de definitie
daarvan is dat de overheid bij de uitoefening van haar macht
verplicht is zich te houden aan wet en recht. Machtsmisbruik en
willekeur zijn wettelijk verboden, terwijl het gelijkheidsbeginsel
zou moeten zegevieren, zoals in artikel 54 van de Grondwet

Slavernij

De inleiding van Bhikharie was aanvankelijk bedoeld om antwoord
te geven op de vraag hoe het mogelijk is geweest om de wet op de
Staatschuld te wijzigen, ondanks alle verzet hiertegen. Nadat
eerder voorzitter Anthony Wong van de Algemene Aannemersvereniging
zijn licht hierover had laten schijnen, kreeg de discussieavond na

Er werd geconcludeerd dat het bestuurssysteem van Suriname wordt
vergeleken met een geciviliseerde vorm van slavernij of
rekolonisatie door eigen politici en tegenwoordig met
maffiapraktijken. De slotsom van het goed opgekomen publiek, samen
met inleiders en panelleden, was dan ook eensluidend: definitief
afrekenen met politieke machtsstructuren van vanaf of zelfs vóór
1975.

De optie vanuit het publiek dat Suriname het zal moeten hebben
van nieuwe politieke partijen werd met applaus verwelkomd, hoewel
een enkeling zich afvroeg of die ook al niet bezoedeld

Gepolitiseerd bestuurssysteem

Bhikharie zei dat het bestuurssysteem er één is dat erop
neerkomt dat toezichthoudende functies en autoriteiten worden
gepolitiseerd, zodat controlemechanismen niet goed kunnen
functioneren. Het partijkartel heeft vrij spel om naar eigen
goeddunken te kunnen handelen.

Een voorbeeld hiervan is dat recent president Desi Bouterse
bekendmaakte dat hij zou interveniëren op de valutamarkt met
veertig miljoen Amerikaanse dollar via enkele cambio's. Maar de
herkomst van het geld kan niet worden verklaard door de Centrale
Bank van Suriname en ook niet door de Surinaamse
Bankiersvereniging.

"Dus desavouering van een monetaire autoriteit die volledig
verantwoordelijk is voor het garanderen van de interne en externe
stabiliteit van ons financieel systeem, alsook van het
internationaal en nationaal betalingsverkeer", stelde
Bhikharie.

Vanuit historisch perspectief kan volgens hem worden vastgesteld
dat vanaf 1975 er niets wezenlijks is veranderd in de
machtsstructuur van Suriname. Alle beslissingen worden genomen door
coalitietoppers. Hieraan ligt stamhoofdig denken ten grondslag.
Partijleden stellen zich als volgzame lammetjes op en behandelen

Historisch perspectief

Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren, vroeg Bhikharie zich af.
"Van oudsher heeft elke president van Suriname samen met enkele
coalitietoppers ons land op centralistische wijze bestuurd en
daarbij niet alleen de regering maar ook De Nationale Assemblee en
de districtscommissarissen gedirigeerd. Hierdoor werden hun taken
beknot en kozen zij ervoor om hun wettelijke verantwoordelijkheden
niet na te komen.

"Corruptie, misleiding, leugen en bedrog geschieden straffeloos
en worden als normaal ervaren."

Een groot deel van hen en de beroepsbevolking is afhankelijk
gehouden door onder meer overheidsbanen, voedselpakketten en
subsidie. Gelijke kansen en mogelijkheden, zoals het hoort klinken
als toekomstmuziek in de oren en dus verkiezen zij een gemakkelijk
houvast, namelijk het in stand houden van politieke lijnen."

De spreker vond het gerechtvaardigd te concluderen dat de
maffiapraktijken in Suriname ertoe hebben geleid dat corruptie,
misleiding, leugen en bedrog straffeloos geschieden en als normaal
worden ervaren. "Kijk maar naar de maatschappelijke effecten
hiervan binnen en tussen de verschillende sectoren, groepen,
families, gezinnen en andere relaties. Zolang deze machtsstructuren
niet met wortel en tak worden uitgeroeid in overeenstemming met de
geest van onze Grondwet, zullen wij brandjes blijven blussen
terwijl de vuurhaard blijft branden en het vuur oplaait."

Gerelateerde artikelenINGEZONDEN: De uitstaande obligatielening van Suriname nader bekekenAfwezige parlementariër Linga: ‘Ik was ziek’COLUMN: Kleine ‘jongens’ spierballentaalAanname wet betekent geen einde strijdCOLUMN: Rekenschap

(bron: dwtonline.com)